Earn from Google Adsense- Malugod na pagdating sa AdSense!

20180702_072521.jpg

Mga Online na Tuntunin ng Serbisyo ng Google AdSense
Huling binago 2018-05-21.

1. Malugod na pagdating sa AdSense!

Salamat sa interes mo sa aming mga serbisyo sa paghahanap at advertising (ang “Mga Serbisyo“)! Sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka sa (1) Mga Tuntunin ng Serbisyong Ito, (2) ang Mga Patakaran ng Programa ng AdSense, na kasama, ngunit hindi limitado sa Content Policies , Webmaster Quality Guidelines , Ad Implementation Policies, at EU User Consent policy (pinagsamang, ang “Mga Patakaran ng AdSense”)at ang (3) Mga Gabay sa Pag-brang ng Google (pinagsamang, ang “Mga Tuntunin ng Adsense“). Kung sakali mang nasa salungatan, ang Mga Tuntunin ng Serbisyong Ito ay mauuna sa anumang ibang mga tuntunin sa mga patakaran o mga gabay na nakalista sa numero (2) and (3) sa itaas. Mangyaring maingat na basahin ang Mga Tuntunin ng Serbisyong Ito at ang mga natitirang laman ng Tuntunin ng Adsense.
Katulad ng pagkakagamit sa Mga Tuntunin ng Serbisyong Ito, ang tinutukoy ng “ikaw” o ng “publisher” ay ang indibiduwal o entidad na gumagamit ng Mga Serbisyo (at/o sinumang indibiduwal, ahente, empleyado, kinatawan, network, pinanggalingang kumpanya, kaanib, kapalit, mga grupo o entidad na kaugnay sa iyo, pinaglaanan, sinuman indibidwal o anumang entidad na kumikilos sa ngalan mo, sa iyong direksiyon, o sa iyong kontrol, o sa direksyon o control ng isang indibidwal or nilalang na may kontrol sa iyo). “Kami,” “amin” o “Google” ay nangangahulugang Google Asia Pacific Pte. Ltd., at ang tinutukoy ng “mga partido” ay ikaw at ang Google.

2. Access sa Mga Serbisyo; Mga Account ng AdSense

Ang paggamit mo ng Mga Serbisyo ay sasailalim sa iyong paglikha at pag-apruba ng isang AdSense na account (isang “Account“). May karapatan kaming tanggihan o limitahin ang access mo sa Mga Serbisyo. Upang mapatunyan ang iyong Account, pa minsan-minsan ay maaari kaming humingi sa iyo ng karagdagang impormasyon, kasama, ngunit hindi limitado sa, katunayan ng iyong pangalan, tirahan, at iba pang impormasyon na maaari kang tukuyin. Sa pagsusumite ng aplikasyon upang gamitin ang Mga Serbisyo, kung indibiduwal ka, kinakatawan mo na hindi ka mas bata sa 18 taong gulang. Isang Account lang ang pwede kang magkaroon. Kung ikaw (o sinuman na kumikilos ayon sa iyong utos o kontrol) ay gumawa ng higit sa isang Account, wala kang karapatan na makakuha ng karagdagang bayad galing sa Google, at ang iyong mga Account ay maaaring wakasan, sang ayon sa mga probisyon sa ibaba.
Sa pagpapatala sa AdSense, pinahihintulutan mo ang Google na ihatid, bilang angkop, ang (i) mga advertisement at ibang nilalaman (“Mga Ad“), (ii) Mga kahon ng paghahanap ng Google at mga resulta ng paghahanap, at (iii) mga kaugnay na query sa paghahanap at ibang mga link sa iyong mga website, mga mobile na aplikasyon, media player, mobile na nilalaman, at/o ibang mga ari-ariang aprubado ng Google (ang bawat isa ay “Ari-arian“). Bilang karagdagan, binibigyan mo ang Google ng karapatang i-access, i-index at i-cache ang Mga Ari-arian, o anumang bahagi nito, kasama ang sa pamamaraang automated. Maaaring tanggihan ng Google na magbigay ng Mga Serbisyo sa alinmang Ari-arian.
Anumang Ari-arian na isang software na aplikasyon at nag-a-access sa aming Mga Serbisyo (a) ay maaaring mag-atas ng paunang pag-apruba ng Google nang nakasulat, at (b) dapat tumupad sa Mga Prinsipyo ng Software ng Google.

3. Paggamit ng Aming Mga Serbisyo

Maaari mo lang gamitin ang aming Mga Serbisyo ayon sa Mga Tuntunin ng Adsense at anumang mga angkop na batas. Huwga gamitin nang mali ang aming Mga Serbisyo. Halimbawa, huwag pakialaman ang aming Mga Serbisyo o subukang i-access sila gamit ang isang paraan maliban sa interface at mga tagubiling aming ilalaan.
Maaaring ihinto mo ang iyong paggamit ng anumang Serbisyo sa anumang oras sa pamamagitan ng pag-alis ng may katuturang code mula sa iyong Mga Ari-arian.

4. Mga Pagbabago sa aming Mga Serbisyo; Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Adsense

Lagi naming binabago at pinabubuti ang aming Mga Serbisyo. Maaari kaming magdagdag o mag-alis ng mga paggana o mga tampok ng Mga Serbisyo sa anumang oras, at maaari naming lubos na suspindihin o ihinto ang isang Serbisyo.
Maaari naming baguhin ang Mga Tuntunin ng Adsense anumang oras. Magpo-post kami ng anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyong Ito sa pahinang ito at anumang mga pagbabago sa Mga Patakaran ng AdSense o sa Mga Gabay ng Pag-brand ng Google sa kanilang mga kaukulang pahina. Ang mga pagbabago sa pangkalahatan ay magiging epektibo 30 araw matapos silang i-post. Subalit, ang mga pagbabagong tumutugon sa mga bagong paggana para sa isang Serbisyo o mga pagbabagong ginawa para sa mga legal na dahilan ay agad ipatutupad. Kung hindi ka sang-ayon sa anumang mga binagong tuntunin sa Mga Tuntunin ng Adsense, kailangan mong ihinto ang paggamit ng mga apektadong Serbisyo.

5. Bayad

Sa ilalim ng Seksyon na ito at Seksyon 6 ng Mga Tuntunin ng Serbisyong Ito, makakatanggap ka ng isang bayad na may kaugnayan sa bilang ng mga wastong pag-click sa mga ad na ipinapakita sa iyong Mga Ari-arian at ang bilang ng mga wastong impression ng mga Ad na pinapakita sa iyong Mga Ari-arian, o iba pang mga balidong kaganapan na isinagawa konektado sa pagpapakita ng mga Ad sa iyong Mga Ari-arian,. kung sakaling sa determinasyon ng Google ay matutukoy na ang iyong Mga Ari-arian ay nananatiling nauukol sa Mga Tuntunin ng Adsense (kabilang na ang lahat ng Mga Tuntunin ng Adsense na naitala sa Seksyon1 sa itaas) para sa buong panahon na nabayaran, hanggang sa araw na ang bayad ay maibigay.
, Kung ang iyong Account ay nasa magandang kalagayan hanggang sa panahon na mabayaran ka ng Google, babayaran ka namin sa katapusan ng buwan ng kalendaryo kasunod ang anumang buwan sa kalendaryo kung saan ang balanse ng iyong Account ay katumbas o lagpas sa angkop na threshold ng pagbabayad. Kung nag iimbestiga ang Google sa iyong pagsunod sa Mga Tuntunin ng Adsense o ikaw ay nasuspinde o winakasan ng Account, ang bayad sa iyo ay maaring maantala o ipagkait.
Kung ipatupad mo ang mga Serbisyo sa paghahanap, ang aming mga bayad ay maaaring ma-offset ng anumang mga angkop na bayarin para sa mga naturingang Serbisyo.
Maliban kung hayagang pinahintulutan nang nakasulat ng Google, hindi ka maaaring pumasok sa anumang uri ng pakikipag-ayos sa isang ikatlong partido kung saan ang ikatlong partidong iyon ay makakatanggap ng mga bayad na ginawa sa iyo sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Adsenseo ibang pinansiyal na benepisyo kaugnay ng Mga Serbisyo.
Tinatanggap mo at sumasang-ayon ka na ikaw ay may karapatan la mang sa bayad para sa paggamit mo sa mga Serbisyo kung saan nabayaran ang Google; kung sa anumang dahilan, ay hindi nakatanggap ng bayad ang Google mula sa isang advertiser o di kaya ay i-kredito ang nasabing kabayaran pabalik sa isang advertiser, wala kang karapatan na mabayaran para sa anumang kaugnay na gamit sa Mga Serbisyo.
Ang mga bayad ay kakalkulahin batay lang sa aming accounting. Ang mga bayad sa iyo ay maaaring ipagkait ayon sa natukoy ng Google ay galling sa hindi wastong aktibidad. Ang hindi wastong aktibidad ay kasama ang, ngunit hindi limitado sa, (i) spam, hindi wastong mga clicks, hindi wastong mga impression, hindi wastong mga query hindi wasting conversions, o iba pang hindi wastong pangyayari sa Mga Ad na ginawa ng sinumang tao, bot, automated na program o katulad na aparato, kasama ang sa pamamagitan ng anumang pag-click,mga impression, mga queries, conversions, o iba pang pangyayari mula sa iyong mga IP address o mga computer sa ilalim ng iyong kontrol; (ii) ang mga click, mga impression, mga queries, mga conversions o ibang pangyayari na nahingi na ginawa sa pamamagitan ng pagbayad ng pera, maling pagkakatawan, o mga hiling para i-click ng mga end user ang Mga Ads o pagsasagawa ng ibang mga pagkilos; (iii) Ang Mga Ad na inihatid sa mga end user na ang mga browser ay may hindi gumaganang JavaScript; o mga end user na pinakialaman ng hindi wasto ang mga ad serving o measurement; (iv) anumang click, impression, query, conversion, o iba pang pangyayari na naganap sa isang Ari-arian na hindi sumusunod sa Mga Tuntunin ng Adsense; (v) anumang click, impression, query, conversion, o iba pang pangyayari na naganap sa isang Ari-arian na nauugnay sa iba mo pang Account na ginagamit; at (vi) lahat ng click, impression, query, conversion, o iba pang pangyayari sa anumang Account na kaugnay ng makabuluhang mga halaga ng hindi wastong aktibidad, na nakasalarawan sa ( i-v) sa itaas , o sa tipo ng hindi wastong aktibidad na tumutukoy sa intensyonal na bawal na pamamaraan. Sa pakakataon na matuklasan ng Google ang hindi wastong aktibidad, inirereserba ng Google ang karapatan na bawasan ang iyong Account, at isalamin o iwasto ng alinsunod ang mga bayad sa hiniharap, para sa lahat ng hindi wastong mga clicks, impressions, queries, conversions, o iba pang pangyayari kasama ang lahat ng mga clicks, impressions, queries, conversions o anu mang pangyayari sa Ari-arian na hindi sumusunod sa Mga Tuntunin ng Adsense.
Bukod pa rito, ang Google ay maaaring magbalik o mag kredito ng mga advertisers para sa ilan o lahat ng bayad ng mga advertiser na may kaugnayan sa Account ng publisher. Kinikilalala at sumasang-ayon ka na kapag ang Google ay nagbalik ng bayad o nag – kredito, ikaw ay walang karapatan na makatanggap ng anumang bayad para sa kahit aning nauugnay na paggamit sa Mga Serbisyo.
Bilang karagdagan sa aming ibang mga karapatan at mga remedyo, maaari naming (a) ipagkait at i-offset ang anumang mga bayad na utang sa iyo sa ilalim ng Kasunduan o anumang ibang kasunduan, o (b) atasan kang i-refund kami sa loob ng 30 araw ng anumang invoice, ang anumang mga halaga na maaaring sobra naming binayad sa iyo sa mga naunang period. Kung tinanggihan mo ang anumang bayad na ginawa o pinagkait kaugnay ng Mga Serbisyo, dapat mong abisuhan ang Google sa pamamagitan ng pagsulat sa loob ng 30 araw mula sa nasabing bayad. Kung hindi mo gawin, ang anumang hiling na kaugnay ng tinangging bayad ay ipapaubaya. Kung ang isang advertiser na pinapakita ang Ads sa anumang Ari-arian ay hindi nakapagbayad sa Google, maaari naming ipagkait ang bayad o singilin muli ang iyong account.
Upang masiguro ang tamang pagbayad, responsible ka sa pagbigay at pagmentina ng tumpak na impormasyon sa pakikipag-ugnayan at pagbayad sa iyong Account. Responsible ka para sa anumang mga singil na tinasa ng bangko mo o tagapagbigay mo ng pagbayad.

6. Pagwawakas, Suspensyon, at Karapatan sa Karagdagang Bayad

Sa anumang panahon, kahit na walang ibinibigay na babala o pangunahing abiso, ang Google ay maaaring mag pataw ng suspension sa karagdagang bayad sa iyong Account, suspindihin o wakasan ang partisipasyon ng anumang Ari-arian sa Mga Serbisyo, o mag suspinde o wakasan ang iyong Account dahil sa, kasama ang ibang dahilan, hindi wastong aktibidad o ang iyong pagkabigo na ganap na sumunod sa Mga Tuntunin ng AdSense. Maaring wakasan ng Google ang iyong partisipasyon sa Mga Serbisyo, at isara ang iyong Account, kung ang iyong Account ay manatiling hindi aktibo sa loob ng 6 o mas madaming buwan na sunud-sunod. Kung isinara ng Google ang iyong Account sa kawalan ng aktibidad, at ang balanse na naksalamin sa iyong Account ay kapantay o lampas sa naaangkop na threshold, babayarin ka naming ng balanseng iyon, nang naaayon sa mga patakaran naming sa kabayaran sa Seksyon 5. Kung hindi siara ng Google ang iyong Account dahil sa kawalan ng aktibidad, hindi ka mapipigilan na mag sumite ng bagong aplikasyon upang gamitin ang Mga Serbisyo.
Kung wakasang ng Google ang iyong Account dahil sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng AdSense, kasama ang, ngunit hindi limitado sa iyong pagdulot o kabiguan na pigilan ang hindi wastong aktibidad sa kahit anong Ari-arian, o ang iyong pagkabigo na ganap na sumunod sa Mga Tuntunin ng AdSense, wala kang karapatan na mabigyan ng karagdagang bayad galing sa Google para sa nakalipas na paggamit sa Mga Serbisyo. Kung labagin mo ang Mga Tuntunin ng AdSense o isuspinde o winakasan ng Google ang iyong Account, ikaw ay (i) pinagbabawal na lumikha ng panibagong Account, at (ii) hindi ka papahihintulutan na i-monetize ang nilalaman sa ibang mga produkto ng Google.
Kung tinanggihan mo ang anumang bayad na ginawa o pinagkait kaugnay ng paggamit mo sa Mga Serbisyo, o di kaya ay winakasan ng Google ang iyong Account at hindi ka sumasang-ayon sa iyong pagkawakas, dapat mong abisuhan ang Google sa loob ng 30 araw mula sa nasabing bayad, kawalan ng bayad, o pagkawakas sa pamamagitan ng pag apela. Kung hindi mo gawin, ang anumang hiling na kaugnay ng tinangging bayad o pagkawakas mo ay ipapaubaya.
Maaari mong wakasan ang Kasunduan anumang oras sa pagkumpleto ng proseso ng kanselasyon ng account. Ituturing na winakasan ang iyong Account sa Adsense sa loob ng 10 araw ng negosyo ng pagkatanggap ng Google ng iyong abiso. Kung winakasan mo ang Kasunduan at ang kinita mong balanse ay katumbas o lagpas sa angkop na threshold, babayaran ka namin ng kinita mong balanse, na sasailalim sa mga patakaran naming sa kabayaran sa Seksyon 5, sa loob ng tinatayang 90 araw makalipas ang katapusan ng buwan ng kalendaryo kung saan winakasan ang Kasunduan. Ang anumang kinitang balanse sa ibaba ng angkop na threshold ay mananatiling hindi bayad.

7. Mga Buwis

Sa pagitan mo at ng Google, responsible ang Google para sa lahat ng mga buwis (kung mayroon man), na kaugnay ng mga transaksiyon sa pagitan ng Google at mga advertiser kaugnay ng Mga Ad na pinapakita sa Mga Ari-arian. Responsible ka para sa lahat ng mga buwis (kung mayroon man) na kaugnay ng Mga Serbisyo, maliban sa ibang mga buwis na batay sa netong kita ng Google. Lahat ng mga bayad sa iyo mula sa Google kaugnay ng Mga Serbisyo ay tatratuhin bilang may kasamang buwis (kung mayroon man) at hindi aayusin. Kung obligado ang Google na ipagkait ang anumang mga buwis mula sa mga bayad nito sa iyo, aabisuhan ka ng Google tungkol dito ay gagawin ang mga bayad na bawas na ang mga pinagkait na mga halaga. Bibigyan ka ng Google ng orihinal o pinatotohanang mga kopya ng mga pagbabayad sa buwis (o ibang sapat na katibayan ng mga bayad sa buwis) kung alinman sa mga bayad na ito ay ginawa ng Google.

8. Pagsusuri

Pinahihintulutan mo ang Google na magsagawa ng pana-panahong pagsusuri na maaaring maka-apekto sa iyong paggamit sa Mga Serbisyo. Upang masigurado ang resulta ng pagsusuri na nasa oras at matapat, pinahihintulutan mo ang Google na gawin ang nasabing pagsusuri kahit na walang pag abiso.

9. Intelektuwal na Pag-aari; Mga Tampok ng Brand

Maliban sa hayagang naitakda sa Mga Tuntunin ng Adsense, wala sa alinmang partido ay makakakuha ng anumang karapatam, titulo o interes sa anumang mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari ay ng kabilang partido o sa mga taga-lisensiya ng ibang partido.
Kung bigyan ka ng Google ng software kaugnay ng Mga Serbisyo, bibigyan ka namin ng hindi eksklusibong hindi muling mailelesensiyang lisensiya para magamit sa nasabing software. Ang lisensiyang ito ay para sa tanging layunin ng pagbibigay-daan na magamit mo at ma-enjoy ang benepisyo ng Mga Serbisyo ayon sa nilaan ng Google, sa paraang pinahintulutan ng Mga Tuntunin ng Adsense. Maliban sa pamamahagi ng nilalaman sa pamamagitan ng AdMob SDK, hindi mo maaaring kopyahin, baguhin, ipamahagi, ibenta, o paupahan ang anumang bahagi ng aming Mga Serbisyo o ang kasamang software, i-reverse engineer o tangkaing kunin ang source code ng software na iyon, maliban kung pinagbabawalan ka ng mga batas ang mga paghihigpit na iyon o mayroon kang nakasulat naming pahintulot. Hindi mo aalisin, tatakpan, o babaguhin ang abiso sa copyright ng Google, ang mga Tampok ng Brand, o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari na mga paunawang nakakabit sa o nilalaman sa loob ng anumang mga serbisyo, software, o dokumentasyon ng Google.
Binibigyan kita ng hindi eksklusibo, hindi muling malilisensiyang lisensiya para gamitin ang mga pangalang pangkalakal, tatak kalakal, mga marka ng serbisyo, logo, domain name at ibang kapansin-pansin na mga tampok ng brand ng Google (“Mga Tampok ng Brand“) tanging kaugnay ng paggamit mo ng Mga Serbisyo at ayon sa Mga Tuntunin ng Adsense. Maaari naming bawiin ang lisensiyang ito anumang oras. Anumang magandang hangarin mula sa paggamit mo ng Mga Tampok ng Brand ng Google ay pagmamay-ari ng Google.
Maaari naming isama ang iyong pangalan at Mga Tampok ng Brand sa aming mga presentasyon, mga materyales sa pagmemerkado, mga listahan ng kostumer at mga pinansiyal na ulat.

10. Pagkapribado

Pinapaliwanag ng aming patakaran sa pagkapribado kung paano namin tatratuhin ang iyong personal na datos at protektahan ang iyong pagkapribado kapag ginamit mo ang aming Mga Serbisyo. Sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na magagamit ng Google ang naturingang datos ayon sa aming patakaran sa pagkapribado. Ikaw at ang Google ay sumasang-ayon din sa Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms.

Titiyakin mo na sa lahat ng oras na ginagamit mo ang Mga Serbisyo, ang Mga Ari-arian ay may malinaw na label at madaling makukuhang patakaran sa pagkapribado na nagbibigay sa mga end user ng malinaw at komprehensibong impormasyon tungkol sa mga cookie, partikular sa aparato na impormasyon, impormasyon ng lokasyon at iba pang impormasyon na naka-imbak sa, makukuha sa, o makokolekta mula sa mga aparato ng mga end user kaugnay ng Mga Serbisyo, kabilang ang, bilang naaangkop, na impormasyon tungkol sa mga opsyon ng end user sa pamamahala ng cookie. Gagamit ka ng komerisyal na makatwirang mga pagsusumikap upang masiguro na ang isang end user ay nagbibigay ng pahintulot sa pag-imbak at pagkuha ng mga cookie, partikular sa aparatong impormasyon, impormasyon sa lokasyon o ibang impormasyon sa aparato ng end user kaugnay ng Mga Serbisyo kung saan ang naturingang pahintulot ay inatas ng batas.

11. Pagiging Kumpedensiyal

Sumasang-ayon kang hindi isiwalat ang Kumpedensiyal na Impormasyon ng Google nang walang pauna naming pahintulot. Kasama sa “Kumpedensiyal na Impormasyon ng Google” ang: (a) lahat ng software, teknolohiya at dokumentasyon ng Google na kaugnay ng Mga Serbisyo; (b) mga click-through na rate o ibang mga istatistikang kaugnay ng pagganap ng Ari-arian patungkol sa Mga Serbisyo; (c) ang pagkakaroon ng, at impormasyon tungkol sa, o mga termino ng, kahit anong hindi pampublikong mga beta o experimental na tampok sa isang Serbisyo; at (d) anumang ibang impormasyon na ginawang makukuha ng Google na nakamarkang kumpedensiyal o karaniwang ituturing na kumpedensiyal sa ilalim ng mga kalagayan kung saan ito pinepresenta. Ang Kumpedensiyal na Impormasyon ng Google ay walang kasamang impormasyon na alam mo na bago ang paggamit mo ng Mga Serbisyo, na naging pampubliko nang hindi mo kasalanan, na independiyente mong ginawa, o naaayon sa batas ay binigay sa iyon ng isang ikatlong partido. Sa kabila ng Seksyon 11 na ito, maaari mong tumpak na ibunyag ang halaga mga kabuuang pagbabayad ng Google na nagreresulta mula sa iyong paggamit ng mga Serbisyo.

12. Bayad-pinsala

Sumasang-ayon kang magbayad-pinsala at ipagtanggol ang Google, ang mga kasapi, ahente at mga advertiser nito mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga paghiling at pananaguran ng ikatlong partido mula sa o kaugnay ng Mga Ari-arian, kasama ang anumang nilalamang hinahatid sa Mga Ari-arian na hindi nilaan ng Google, ang paggamit mo ng Mga Serbisyo, o ang paglabag mo ng anumang Mga Tuntunin ng Adsense. Ang mga advertiser ng Google ay mga ikatlong partidong benepisyaryo ng bayad-pinsalang ito.

13. Mga Pagkakatawan; Mga Warantiya; Mga Pagtatanggi

Kinakatawan mo at ginagarantiya na (i) mayroon kang ganap na kapangyarihan at awtoridad upang pumayag sa Mga Tuntunin ng Adsense, (ii) ikaw ang may-ari ng, o legal na may pahintulot na kumilos sa ngalan ng may-ari ng ng bawat Ari-arian; (iii) ikaw ang teknikal at pang-editoryal na nagpapasya kaugnay ng bawat Ari-arian kung saan ang Mga Serbisyo ay ipinatupad at mayroon kang kontrol sa paraan ng pagpapatupad ng Mga Serbisyo sa bawat Ari-Arian; (iv) hindi kailanman winakasan o kung hindi man ay hindi pinagana ng Google ang isang AdSense Account na ginawa mo dahil sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Adsense, kasama na ang dahil sa di-wastong aktibidad; (v) ang pagpasok sa o pagganap sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Adsense ay hindi lalabag sa anumang kasunduan na mayroon ka sa isang ikatlong partido o anumang mga karapatan ng ikatlong partido; at (vi) ang lahat ng impormasyon na ibinigay sa iyo ng Google ay tama at napapanahon.
MALIBAN SA HAYAGANG NAKATAKDA SA MGA TUNTUNIN NG ADSENSE, HINDI KAMI GUMAGAWA NG ANUMANG MGA PANGAKO TUNGKOL SA MGA SERBISYO. HALIMBAWA, ANG GOOGLE AY MAAARING TUMANGGING MAGBIGAY, SA NAAAYON, NG (i) ADVERTISEMENTS AT IBA PANG CONTENT (MGA “ADS”), (ii) GOOGLE SEARCH BOXES AT MGA RESULTA NG SEARCHES, AT (iii) MGA NAUUGNAY NA SEARCH QUERIES AT IBA PANG LINKS SA IYONG MGA ARI-ARIAN. HINDI NAMIN GARANTISADO NA ANG BAWAT PAHINA AY MAKAKA TANGGAP NG ADS O NA ANG GOOGLE AT MAGBIBIGAY NG PARTIKULAR NA BILANG NG ADS. BUKOD PA RITO, HINDI KAMI GUMAGAWA NG ANUMANG PANGAKO TUNGKOL SA NILALAMAN SA LOOB NG MGA SERBISYO, ANG PARTIKULAR NA PAGGANA NG MGA SERBISYO, O KANILANG KAKAYAHANG KUMITA, PAGIGING MAAASAHAN, PAGIGING MAGAGAMIT O KAKAYAHANG MATUGUNAN ANG MGA PANGANGAILANGAN NIYO. NILALAAN NAMIN ANG BAWAT SERBISYO BILANG “AS IS”.
SA SAKOP NA PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, HINDI NAMIN SINASAMA LAHAT NG MGA WARANTIYA, HAYAGAN, AYON SA BATAS O PINAHIWATIG. HAYAGAN NAMING TINAGANGGI ANG MGA WARANTIYA O MGA KUNDISYON NG HINDI PAGLABAG, PAGIGING MABEBENTA AT KAANGKUPAN PARA SA PARTIKULAR NA LAYUNIN. SA SAKOP NA ANG MGA NATURINGANG WARANTIYA O MGA KUNDISYON AY ANGKOP AT HINDI MAAARING HINDI ISAMA, SA SAKOP NA PINAHIHINTULUTAN ANG GOOGLE, NILILIMITAHAN NG GOOGLE ANG PANANAGUTAN NITO ALINSUNOD SA ANUMANG PAGHILING SA ILALIM NG MGA WARANTIYANG IYON O KUNSDISYON SA, SA OPSYON NG GOOGLE, ANG PAGTUSTOS NG MGA SERBISYO MULI O PAGBAYAD NG HALAGA NG PAGPAPATUSTOS MULI SA MGA SERBISYO.Walang anumang sa Kasunduang ito, kasama ang mga Seksyon 12, 13 at 14, ang hindi magsasama o maglilimita sa warantiya o pananagutan ng Google para sa mga kawalan na maaring hindi naaayon sa batas na hindi maisama o limitado ng angkop na batas. Ang ilang mga hurisdiksiyon ay hindi nagpapahintulot sa hindi pagsama ng ilang mga warantiya o mga kundisyon o limitasyon o hindi pagsama ng pananagutan sa pagkawala o pagkasira dulot ng pagpapabaya, paglabag sa kontrata o paglabag sa mga pinahiwatig na tuntunin o hindi sinasadya o kinahihinatnang mga pagkasira. Naaayon dito, tanging ang mga limitasyon na naaayon sa batas sa huriskiksiyon mo at pananagutan ng Google ay malilimitahan sa sukdulang sakop na pinahihintulutan ng batas.

14. Limitasyon ng Pananagutan

SA HANGGANANG PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, MALIBAN ANG ANUMANG PAGBABAYAD-DANYOS NA OBLIGASYON DITO O IYONG PAGLABAG SA ANUMANG MGA KARAPATAN SA INTELEKTWAL NA ARI-ARIAN, MGA OBLIGASYON SA PAGIGING KUMPIDENSIYAL AT/O MGA INTERES SA PAGMAMAY-ARI NA MAY KAUGNAYAN SA MGA TUNTUNIN NG ADSENSE, (i) HINDI SA ANUMANG KAGANAPAN AY MANANAGOT SA ILALIM NG MGA TUNTUNIN NG ADSENSE PARA SA ANUMANG KAHIHINATNAN, ESPESYAL, HINDI DIREKTA, HUWARAN, NAPAPARUSAHANG KASIRAAN, O MGA PAGKAWALA AT MGA BAYARIN MAGING SA KONTRATA, TORT O ANUMANG IBA PANG TEORYA, KAHIT NA ANG NATURINGANG PARTIDO AY NAABISUHAN NG POSIBILIDAD NG GANOONG MGA PAGKASIRA O PAGKAWALA AT MGA BAYARIN AT SA KABILA NG ANUMANG PAGKABIGO NG MAHALAGANG LAYUNIN NG ANUMANG LIMITADONG LUNAS, AT (ii) ANG PINAG-ISANG SAGUTIN NG BAWAT PARTIDO SA ILALIM NG MGA TUNTUNIN NG ADSENSE AY LIMITADO SA NETONG HALAGANG NATANGGAP AT PINANATILI NG PARTIKULAR NA PARTIDO KAUGNAY NG KASUNDUANG ITO SA TATLONG BUWANG PANAHONG KAGYAT NA NAUUNA SA PETSA NG PAGHILING.. Kinikilala ng bawat partido na ang kabilang partido ay pumasok sa Kasunduan sa mga limitasyon ng pananagutang hinayag dito at ang mga limitasyong iyon ay mahalagang batayan ng Mga Tuntunin ng Adsense sa pagitan ng mga partido.

15. Samut-sari

Kabuuang Kasunduan; Mga Pag-amyenda. Ang Mga Tuntunin ng Adsense ay ang buo nating kasunduan kaugnay ng paggamit mo sa Mga Serbisyo at pumapalit sa anumang nauna o kaalinsabay na mga kasunduan sa paksang iyon. Maaaring amyendahan ang Mga Tuntunin ng Adsense (i) sa pamamagitan ng pagsulat ng magkabilang partido na hayagang nagpapahayag na inaamyendahan nito ang Mga Tuntunin ng Adsense, o (ii) ayon sa itinakda sa Seksyon 4, kung patuloy kang gumagamit ng Mga Serbisyo makalipas baguhin ng Google ang Mga Tuntunin ng Adsense.
Pagtatalaga. Hindi mo maaaring italaga o ilipat ang alinman sa mga karapatan mo sa ilalim ng Mga Tuntunin ng Adsense.
Mga Independiyenteng Kontratista. Ang mga partido ay mga independiyenteng kontratista at hindi lumilikha ang Mga Tuntunin ng Adsense ng ahensiya, pagsososyo o joint venture.
Walang Mga Ikatlong Partidong Benepisyaryo. Maliban sa nakatakda sa Seksyon 12, ang Mga Tuntunin ng Adsense ay hindi lumilikha ang Kasunduang ito ng anumang mga karapatan ng ikatlong partidong benepisyaryo.
Walang Pagpapaubaya. Maliban sa nakatakda sa Seksyon 6, ang kabiguan ng magkabilang partdo na magpatupad ng anumang probisyon Mga Tuntunin ng Adsense ay hindi bubuo ng pagpapaubaya.
Paghihwalay. Kung lumabas na ang partikular na tuntunin ng Mga Tuntunin ng Adsense ay hindi maipapatupad, ang balanse ng Kasunduan ay mananatiling ganap na pinatutupad ay may bisa.
Pagkaligtas. Ang mga Seksyong 5, 6, 8, 12, 14, at 15 ng mga Mga Tuntunin ng AdSense ay makakaligtas sa pagwawakas.
Namamahalang Batas; Lugar. Lahat ng mga paghiling mula sa o kaugnay ng Mga Tuntunin ng Adsense o Mga Serbisyo ay pamamahalaan ng batas ng California, hindi kasama ng patakaran sa kasalungatan ng mga batas ng California. Susubukan ng mga partido sa mabuting layunin na pagkasunduan ang anumang hindi pagkakasundo kaugnay ng Kasunduan (“Hindi Pagkakasundo“) sa loob ng 30 araw makalipas ang pagkakaroon ng nasabing Hindi Pagkakasundo. Kung hindi maresolba ang Hindi Pagkakasundo sa loob ng 30 araw, maaari itong maresolba sa pamamagitan ng pamamagitan ng International Centre for Dispute Resolution ng American Arbitration Association at isasagawa ayon sa Expedited Commercial Rules na pinatutupad nito sa petsa ng Kasunduan. Magkakaroon ng isang tagapamagitan ayon sa magkabilang kasunduan ng mga partido. Ang pamamagitan ay isasagawa sa wikang Inles sa Santa Clara County, California, USA. Ang alinmang partido ay maaaring mag-apply saanmang korteng may hurisdiksiyon sa naaayong lunas na kailangan upang protektahan ang mga karapatan nito habang hinihintay ang paglutas ng pamamagitan. Anumang pasyang ginawa ng tagapamagitan ay pinal at ipapatupad sa mga partido at ang pasya dito ay maaaring pasukan ng anumang korte ng may kakayahang hurisdiksiyon. Ang tagapamagitan ay maaaring mag-utos ng patas o naaayong lunas na alinsunod sa mga remedyo at limitasyon ng Kasunduan. Lahat ng impormasyong binunyag konektado sa pamamagitan, kasama ang pagkakaroon ng pamamagitan, ay magiging Kumpedensiyal na Impormasyon na pinamamahalaan ng probisyon sa pagiging kumpedensiyal ng Seksyon 9. Subalit, ang mga partido ay maaaring magbunyad ng naturingang impormasyon sa angkop na korte sa ilalim ng mga restriksiyon sa pagiging kumpedensiyal, kung kailangan upang makakuha ng pagpapatupad ng anumang gantimpala o pasya ng pamamagitan o upang kumuha ng anumang lunas na pinahihintulutan sa ilalim ng mga tuntunin nito.
Force Majeure. Wala sa alinmang partido ang mananagot sa hindi sapat na pagganap sa sakop na dulot ng isang kundiyon (kalimbawa, natural na sakuna, pagkilos ng digmaan o terorismo, kaguluhan, kalagayan ng pagtatrabaho, pagkilos ng pamahalaan at abala sa Internet) na lagpas sa makatwirang kontrol ng partido.
Mga Komunikasyon. Konektado sa paggamit mo sa Mga Serbisyo, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo patungkol sa serbisyo, mga anunsiyo, administratibong mensahe at ibang impormasyon. Maaari kang mag-opt out mula sa ilan sa mga komunikasyong iyon sa iyong mga setting ng Account. Para sa impormasyon tungkol sa kung paano makipag-ugnayan sa Google, mangyaring bumisita sa aming pahina ng pakikipag-ugnayann.

*              *              *

16. Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo
Kung napili mong ipatupad ang alinman sa sumusunod na Mga Serbisyo sa isa ng Ari-arian, sumasang-ayon ka rin sa mga karagdagang tuntunin na kinikilala sa ibaba:
AdMob: ang Mga Gabay at Patakaran ng Publisher ng AdMob.
Pinasadyang Search Engine: Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Pinasadyang Search Engine.

Posted in Corporation Law, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: